Ορισμός Αντιδημάρχων 2017-2019

0
12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Βελεστίνο 24 Φεβρουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                              Αριθ. Πρωτ. 1468
Αριθ. Αποφ.: 40
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Έχοντας υπ’ όψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
2.- Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3.- Τις διατάξεις των υποπαραγράφων ε΄ και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τους δικαιούμενους αντιμισθία αντιδημάρχους.
4.- Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’), σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Ρήγα Φεραίου ανέρχεται σε 10.922 κατοίκους.
5.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες, μία (1) Δημοτική Κοινότητα και εννέα (9) Τοπικές Κοινότητες.
6.- Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/17-10-2011).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με θητεία από 1-3-2017 έως και 31-8-2019 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

Α. Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου του Θεοδώρου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
– τη λειτουργία των ΚΕΠ.
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

II. Την εποπτεία και ευθύνη Κοινωνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
– θέματα παρακολούθησης, σχεδιασμού, συντονισμού και εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών.
– θέματα εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
– θέματα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Β. Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο Ρομφαία του Στάμου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
– του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
– του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων
– του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού

με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στο τμήμα αρμοδιότητάς του.
– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται
σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

II. Επί Οικονομικών θεμάτων :
– την εποπτεία και ευθύνη των: Δημοτικής Περιουσίας, Προμηθειών,
Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Γ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταύρο Χατζή του Αθανασίου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων.
– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.
– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραμιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου.
– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Δ. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κορώνα Ιωάννη του Δημητρίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
– την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

II. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού
– μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου.
– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

4. Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 1-3-2017.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ   

 

Κοινοποίηση:
– κ.κ. Αντιδημάρχους
– Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
– Δημοτικές Ενότητες

Για να δείτε τον ορισμό των Αντιδημάρχων 2017-2019 πατήστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.