Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

0
11

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. (ι), της παρ. 1, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 44, του Ν. 3979/2001, όπου ορίζεται ότι ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου, σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ( ΔΚΚ), περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΦΕΚ Β΄2317/17-11-2011)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
5. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παλληκάρη Δημήτριο του Βαϊου, ως εντεταλμένο σύμβουλο, χωρίς αμοιβή,
_ για την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν την πολιτική προστασία του Δήμου. Συγκεκριμένα την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου, με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

– για την υπογραφή εγγράφων του τομέα της αρμοδιότητάς του.
2. Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος ενεργεί πάντα σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Επίσης ενεργεί σε συνεννόηση με τους Αντιδημάρχους όταν ανακύπτουν θέματα που ανάγονται στην κατά τόπο ή καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

4. Η απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διαύγεια και να δημοσιευτεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ

Για να δείτε τον ορισμό του εντεταλμένου  Δημοτικού Συμβούλου πατήστε εδώ 

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.