Ο ΟΑΕΔ αποφάσισε το πότε θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ανανέωση κάρτας ανεργίας

0
6

oaed_logo_sm Ο ΟΑΕΔ αποφάσισε το πότε θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ανανέωση κάρτας ανεργίας.
Τον Απρίλιο η ηλεκτρονική ανανέωση κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο.
Από την 1η Απριλίου μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ , καθώς η ανανέωση του δελτίου ανεργίας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με χρήση κωδικών πρόσβαση.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, Θεόδωρου Αμπατζόγλου από την ίδια ημερομηνία και μετά θα γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και οι αιτήσεις για παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΕΤΑΠ−ΜΜΕ. Επίσης, τονίζεται ότι οι άνεργοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος — Ε1, εάν τους ζητηθεί. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται». Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας. Σημειώνεται ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ο άνεργος κατά την εγγραφή του στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνει ότι είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος στην αγορά εργασίας και αναζητά εργασία, δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα και δε συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι που αποκλείουν την εγγραφή του στο Μητρώο ανέργων. Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι διαγραφής υποχρεούται να τους δηλώσει με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εντός 8 ημερών από τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εγγραφή για λήψη επιδόματος ανεργίας και λοιπών παροχών, ισχύει ότι: –     Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης. –    Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης επιδότησης και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, στο οποίο θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση με υπογραφή του, της υποχρέωσής του για ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης. –     Οι αιτήσεις για τις παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, μπορούν να υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους: είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ είτε, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών. –    Οι δικαιούχοι των παροχών της ως άνω παραγράφου, φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. –    Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, δικαιολογητικά συνοδευτικά των αιτήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται δυνατή από τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ΙΚΑ, ΓΓΠΣ κ.ο.κ.). Στις περιπτώσεις που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών δεν εξυπηρετείται από τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους, άλλως οι αιτήσεις τους απορρίπτονται. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης απαιτούμενου δικαιολογητικού για την οποία δεν φέρει ευθύνη ο δικαιούχος, η ως άνω προθεσμία των 30 ημερών δύναται να παραταθεί, όχι, όμως, πέραν των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. –    Κατόπιν του ελέγχου των απαιτούμενων από τις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και της διασταύρωσης αυτών με τα αναγραφόμενα στις αιτήσεις της παραγράφου 2, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προβαίνουν στην έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Ειδικά για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας, διευκρινίζονται τα εξής: -Η ανανέωση γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης, εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου». – Η ανανέωση με αυτοπρόσωπη παρουσία, μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2). – Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. – Η διαδικασία ανανέωσης δελτίου ανεργίας σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3 αποτελεί αυτοδίκαιη υπεύθυνη δήλωση συνέχισης της κατάστασης ανεργίας όπως αυτή έχει δηλωθεί κατά την αρχική εγγραφή του».

www.dikaiologitika.gr

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.