Εθνικές εκλογές: Πώς η 7η Ιουλίου «σώζει» την 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

0
2

Σωτήρια για την προκήρυξη 3Κ/2018 είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθεί η απόφαση του πρωθυπουργού οι εκλογές, λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων (σ.σ. τελειώνουν στις 2 Ιουλίου) οι εθνικές εκλογές να διεξαχθούν αντί για τις 30 Ιουνίου στις 7 Ιουλίου και ο Αλέξης Τσίπρας να επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 10 Ιουνίου.

Κι αυτό γιατί αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η δημοσίευση του ΠΔ με το οποίο διαλύεται η Βουλή και ξεκινάει η προεκλογική περίοδος θα γίνει στις 11 Ιουνίου, γεγονός που δίνει πρόσθετες ημέρες στο ΑΣΕΠ να ολοκληρώσει την διαδικασία ελέγχου και να δημοσιοποιήσει τους οριστικούς πίνακες της πολύπαθης προκήρυξης. Όπως έχει αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, πριν την ανακοίνωση των εθνικών εκλογών, ο προγραμματισμός της ανεξάρτητης Αρχής ήταν οι οριστικοί πίνακες να ανακοινωθούν ανάμεσα στις 3 και τις 9 Ιουνίου, χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν έχει αλλάξει παρά τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί. 

 

Τι ισχύει για την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Να σημειωθεί ότι όπως προβλέπει το άρθρο 40 (παρ.3) του Συντάγματος «η αναστολή των εργασιών  (σ.σ. της Βουλής) δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα ημέρες ούτε να επαναληφθεί κατά την ίδια βουλευτική σύνοδο χωρίς τη συγκατάθεση της Βουλής».

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό: Όπως εξηγούν Συνταγματολόγοι στην aftodioikisi.gr, «για να διεξαχθούν εκλογές στην 7η Ιουλίου, το νωρίτερο που μπορεί να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ με το ΠΔ για τη διάλυση της Βουλής είναι η 8η Ιουνίου και το αργότερο 21 ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών».

Αν δηλαδή, ίσχυε το αρχικό σενάριο για εθνικές εκλογές στις 30 Ιουνίου και ο πρωθυπουργός επισκεπτόταν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε την Κυριακή 2 είτε την Δευτέρα 3/6, και το ΠΔ δημοσιευόταν στις 3 ή 4 Ιουνίου, το ΑΣΕΠ θα έπρεπε να ανακοινώσει οριστικούς πίνακες εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή έως τις 2 ή 3 Ιουνίου.

ΜΟΝΟ για αυτοδιοικητικές και όχι για εθνικές εκλογές η αναστολή προσλήψεων

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε η aftodioikisi.gr, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/94 κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών (σ.σ. δημοσίευση σε ΦΕΚ του ΠΔ για την διάλυση τηυ Βουλής) έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Τέλος, να πρέπει να τονισθεί ότι το άρθρο 82* του ν. 4604/2019 που ψηφίσθηκε τον προηγούμενο Μάρτιο από τη Βουλή αφορά αναστολή προσλήψεων ΜΟΝΟ για την προεκλογική περίοδο πριν τις Αυτοδιοικητικές και σε καμία περίπτωση τις εθνικές εκλογές.

 

Συγκεκριμένα:

*Άρθρο 82 του ν. 4604/2019

Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών

  1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος:

α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,

β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/ 2018),

γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014,

δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας,

ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),

στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

ζ) Η διαδικασία μετατάξεων του άρθρου 87, υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία της Χώρας.».

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 245 ΝΟΜΟΣ 4610/2019 και ισχύει από 7/5/2019

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

  1. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).».

  1. Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και με μεταφορά/μετάταξη προσωπικού δυνάμει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016 (A΄224) και 23 του ν. 4587/2018 (A΄218) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

 

 

Επίσης το ίδιο προβλέπει το  Άρθρο 78 του ν. 4257/2014 το οποίο τροποποιείται από το άρθρο 82  του ν. 4604/2019

Άρθρο 78 του ν. 4257/2014

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010

Το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.»

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του.

 

 Το ίδιο και άρθρο 17 του ν. 3870/2010 το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014

Άρθρο 17 του ν. 3870/2010

Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Οι διατάξεις του άρθρου 28 του N. 2190/1994 (Α΄ 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος:

α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,

β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/ 2018),

γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014,

δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας,

ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),

στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

ζ) Η διαδικασία μετατάξεων του άρθρου 87, υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία της Χώρας.

Πηγή: www.aftodioikisi.gr

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.